حضور فعال شرکت آلفا نیرو در نمایشگاه های تخصصی نورپردازی و روشنایی و خدمات شهری

نمایشگاه های تخصصی نورپردازیشرکت آلفا نیروی آریا در سال های اخیر حضور پر رنگ در نمایشگاه های تخصصی نورپردازی حمل و نقل و خدمات شهری در ایران داشته است.

در ادامه میتوانید لیست این نمایشگاه های را ببنید.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

تهران دی ماه 1397

نمایشگاه خدمات شهری تهران دی ماه 1397

دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

مشهد مهر ماه 1398

نمایشگاه خدمات شهری مشهد مهر ماه 1398

هفدمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و جامع شهری

تهران مهر ماه 1398

نمایشگاه حمل نقل خدمات شهری تهران مهر 1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مدیریت جامع شهری

تهران مهر ماه 1401

نمایشگاه حمل نقل خدمات شهری تهران مهر 1401