همکاری در فروش

مراحل درخواست همکاری فروش در شرکت آلفا نیروی آریا

1 – ثبت درخواست

2 –بررسی اطلاعات

3 –عقد قرارداد و تفاهم نامه

4 -شروع همکاری با همکار فروش

_____________________________________

فرم درخواست همکاری در فروش: