تبریک عید غدیر

تاریخ:۱۶ شهریور ۱۳:۴۲ تعداد بازدید:511

آحاد ملک چو سجده بر آدم کرد / بر نام علی و شوکت خاتم کرد
در روز غدیر خم نه تنها آدم / بر قامت مرتضی فلک سر خم کرد . . .
عید غدیر خم مبارک باد