پژوهشگر برتر
مجوز فن آوری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
ثبت اختراع
کارت بازرگانی
چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق
نشان تعهد در مدیریت فناوری و نورآوری